Permohonan Geran Agropreneur Muda Di Buka, Terima Bantuan Sehingga RM20,000 Bagi Setiap Projek

Program Geran Agropreneur Muda telah diwujudkan dalam perlaksanaan Rancangan Malaysia ke-11 (RMK-11) untuk golongan muda yang berumur di antara 18 hingga 40 tahun dan memenuhi syarat-syarat Pertanian dan Industri Asas Tani.

Ianya bertujuan untuk membantu dan menggalakkan penglibatan golongan muda dalam bidang keusahawanan agro berasaskan semua aktiviti di dalam rantaian nilai sektor pertanian seperti tanaman, ternakan, perikanan, industri asas tani termasuk pemasaran, khidmat sokongan dan agropelancongan.

Baca: Tawaran Mengikuti Program Sijil Pertanian Di Institut Pertanian Semenanjung Malaysia Di Buka

Berikut adalah maklumat lanjut mengenai permohonan Geran Agropreneur Muda.

Kategori Maklumat
Objektif Program Agropreneur Muda
 • Menarik golongan muda berumur di antara 18 hingga 40 tahun untuk menceburi bidang pertanian.
 • Mengubah persepsi golongan muda terhadap sektor pertanian sebagai industri yang berdaya maju.
 • Meningkatkan pendapatan agropreneur muda melalui peningkatan produktiviti pengeluaran, kualiti produk dan penggunaan teknologi dan inovasi serta penyediaan pasaran yang kompetitif.
 • Menjadikan industri agromakanan sebagai bidang kerjaya masa depan yang menjana pendapatan yang mampan.
Skop Program Agropreneur Muda
 • Tanaman
 • Perikanan
 • Ternakan
 • Industri Makanan Dan Asas Tani (Produk hiliran berasaskan pertanian)
 • Agroteknologi
Syarat Asas Menyertai Program Agropreneur Muda (PAM)
 • Warganegara Malaysia.
 • Individu berumur di antara 18 hingga 40 tahun.
 • Boleh membaca, mengira dan menulis.
Syarat Tambahan Permohonan Geran Agropreneur Muda (GAM)
 • Individu yang baru memulakan projek WAJIB mengikuti kursus/ latihan teknikal yang dianjurkan atau diikitiraf oleh Jabatan/ Agensi di bawah Kementerian atau yang diiktiraf oleh Kementerian.
 • Individu yang telah mempunyai projek sedia ada perlu mendapatkan perakuan dari Jabatan/ Agensi pembimbing bagi DIPERTIMBANGKAN untuk DIKECUALIKAN dari mengikuti kursus/ Latihan teknikal di bawah Kementerian atau yang diiktiraf oleh Kementerian.
 • Individu yang baru memulakan projek dan berkelulusan Sijil/ Diploma/ Ijazah dari institusi pendidikan yang diiktiraf oleh Agensi Kelayakan Malaysia (MQA) atau Institut Latihan di bawah Kementerian berkaitan projek pertanian yang dipohon boleh dipertimbangkan untuk DIKECUALIKAN daripada mengikuti program latihan teknikal.
 • Individu yang berpendapatan bersih kurang dari RM5,000.00 sebulan layak untuk memohon bantuan GAM.
 • Individu yang mempunyai tanah berstatus pertanian atau premis sedia ada untuk pelaksanaan projek (milikan sendiri, tanah tol, sewaan atau diberi kebenaran oleh pemilik dan perlu dimatikan setem, perjanjian sewaan juga perlu masih berkuatkuasa, bagi pemilik tanah yang telah meninggal dunia perlu disertakan sijil kematian).
 • Pemohon yang memohon GAM digalakkan berdaftar dengan SSM atau Lesen yang berkaitan untuk projek yang dipohon.
 • Permohonan dianggap gagal sekiranya tiada maklum balas diterima dalam tempoh tiga (3) bulan.

JENIS BANTUAN

Jenis Bantuan Keterangan
Geran Agropreneur Muda (GAM)
 • Geran ini adalah bantuan daripada Kerajaan kepada agropreneur muda untuk membantu mereka meminimakan kos kewangan dalam menjalankan perniagaan. Geran ini diberi dalam bentuk barangan (nilai maksimum RM 20,000.00 per individu) dan tidak perlu dibayar balik. Hasil dan impak pemberian geran disasarkan memberi faedah ekonomi kepada penerima geran dan perniagaan untuk jangka masa panjang.
Khidmat Nasihat Teknikal dan Latihan
 • Khidmat nasihat teknikal dan latihan secara intensif yang bersesuaian melalui program-program yang dilaksanakan oleh jabatan/agensi atau syarikat yang dilantik oleh Kementerian berkaitan dengan projek yang dijalankan. Program khidmat nasihat dan latihan akan diselaraskan di peringkat negeri mengikut jadual berkala yang telah diatur oleh jabatan/agensi di sepanjang tahun.
Bantuan Peluang Kedua
 • Bantuan ini bertujuan membantu penerima Geran Agropreneur Muda untuk meneruskan projek yang terhenti akibat dilanda bencana.

JABATAN AGENSI MENGIKUT SKOP BANTUAN

CARA MEMOHON

Semua permohonan dikehendaki menggunakan Borang Permohonan Geran Agropreneur Muda (Lampiran 2: Borang Permohonan UAM) yang boleh didapati secara dalam talian (website) Kementerian atau melalui pejabat-pejabat jabatan / agensi di bawah Kementerian.

Permohonan Geran Keterangan
Borang Permohonan Geran Agropreneur Muda
 • Borang ini berserta salinan kad pengenalan yang disahkan dan gambar terkini berukuran pasport.
Kertas Rancangan Perniagaan
 • Kertas ini yang lengkap (rujuk senarai semak pada Lampiran 1: Penyediaan Rancangan Perniagaan).
Senarai Cadangan Barangan
 • Senarai ini yang dinyatakan pada Borang Permohonan Geran Agropreneur Muda perlu disertakan anggaran Sebut Harga yang disahkan oleh jabatan/ agensi pembimbing.
Salinan Sijil Kursus
 • Salinan sijil kursus yang dianjurkan oleh Jabatan/Agensi di bawah Kementerian atau yang diiktiraf oleh Kementerian, bagi projek baharu sahaja.
Projek Sedia Ada
 • Projek sedia ada yang berkaitan dengan permohonan Geran tidak perlu menghadiri kursus yang dianjurkan Jabatan/Agensi di bawah Kementerian.
Salinan Sijil / Diploma / Ijazah
 • Salinan ini yang diiktiraf oleh Agensi Kelayakan Malaysia (MQA) atau Institut Latihan di bawah Kementerian.
Tempat Penyerahan Permohonan
 • Permohonan hendaklah diserahkan di pejabat jabatan/agensi daerah di bawah Kementerian atau negeri (bagi agensi yang tidak mempunyai pejabat di daerah), Kementerian Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan Sabah atau Kementerian Industri Makanan, Komoditi dan Pembangunan Wilayah Sarawak yang terdekat.

Dokumen yang telah dilengkapkan hendaklah dihantar ke Jabatan/ Agensi MOA sebelum tarikh tutup permohonan mengikut fasa. Permohonan tertakluk kepada syarat yang ditetapkan.

Tawaran permohonan adalah terhad. Hanya pemohon yang layak selepas tapisan sahaja akan dimaklumkan. Permohonan dianggap gagal sekiranya tiada maklum balas diterima dalam tempoh tiga (3) bulan daripada tarikh tutup permohonan mengikut fasa.

Walaubagaimanapun, sekiranya gagal pemohon boleh membuat permohonan baru pada fasa berikutnya.

Untuk maklumat lanjut, anda boleh terus

DOWNLOAD BORANG PERMOHONAN BERKAITAN

Untuk melengkapkan permohonan, download borang di bawah dan lengkapkan:

Berikut adalah jadual yang anda minta, termasuk pautan ke setiap borang:

Peringkat Lampiran Nama Borang Pautan
Pendaftaran dan Permohonan (Geran) Lampiran 1 Penyediaan Rancangan Perniagaan Link
Lampiran 2 Borang Permohonan UAM Link
Lampiran 3 Borang Pemarkahan Permohonan Geran Link
Lampiran 4 Borang Permohonan Peluang Kedua Link
Lampiran 5 Borang Penilaian Permohonan Geran Agropreneur Muda Link
Pembekalan Lampiran 5 Borang Permohonan Pertukaran Spesifikasi GAM Link
Lampiran 6 Borang Permohonan Pelanjutan Tempoh Serahan Dokumen Sebut Harga Bagi GAM Link
Lampiran 7 Borang Penilaian Sebut Harga Pembekalan GAM Link
Lampiran 8 Borang Permohonan Pelanjutan Tempoh Pembekalan GAM Link
Lampiran 9 Borang Permohonan Pembatalan Pembekal GAM Link
Pembayaran Lampiran 10 Borang Tuntutan Pembayaran Geran Agropreneur Muda Link
Lampiran 11 Surat Aku Janji Link
Lampiran 12 Borang Laporan Pemantauan Link

Sumber: Program Agropreneur Muda – KPKM

CARTA ALIR PROSES PERMOHONAN GERAN AGROPRENEUR MUDA


Untuk maklumat lanjut, rujuk portal rasmi Kementerian Pertanian Dan Keterjaminan Makanan.

Join Channel Telegram Portal Pendidikan Terbesar Di Malaysia Percuma